Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

SAB Opleiding B.V. (hierna SAB Opleiding) gevestigd te Hoofddorp ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77693701

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt.
Deelnemer: diegene die deelneemt aan de Opleiding en de lessen volgt.
Examengeld: de kosten voor het afleggen van een examen.
Extern Examen: een examen zoals bedoeld in artikel 7. Een Extern Examen wordt door een derde partij afgenomen en maakt deel uit van de betreffende Opleiding.
In company-opleiding: een Opleiding die SAB Opleiding verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.
Klant: de particulier, het bedrijf of de instelling die bij SAB Opleiding een Opleiding afneemt.
Offerte: een schriftelijke of mondelinge aanbieding waarin beschreven staat tegen welke condities SAB Opleiding een Opleiding voor de Klant kan verzorgen.
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les-, of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
Opleiding: een door SAB Opleiding verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop, dan wel enig andere vorm van opleiding.
Opleidingsgeld: de kosten van de Opleiding inclusief Inschrijfgeld, zoals vermeld in de Overeenkomst Opleidingstraject.
Opleidingsovereenkomst: Een schriftelijke overeenkomst tussen SAB Opleiding en een Klant met daarin een omschrijving van de (mbo) opleiding en de voorwaarden waaronder deze zal plaatsvinden. De Opleidingsovereenkomst kan zowel bestaan uit een Overeenkomst Opleidingstraject als een Studiekostenovereenkomst.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die wordt gesloten via telefoon of internet, in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek.
Overeenkomst Opleidingstraject: een schriftelijke overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen SAB Opleiding en een Klant die niet in dienst is van SAB Opleiding of SAB Electro B.V., met daarin een omschrijving en de voorwaarden van de te volgen opleiding.
Overeenkomst: Opleidingsovereenkomst, Overeenkomst op Afstand, Overeenkomst Opleidingstraject, Studiekostenovereenkomst, ieder voor zich en tezamen;
SAB Opleiding-examen: een examen dat door SAB Opleiding wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.
SAB Opleiding-examenreglement: de op het moment van inschrijving van een Opleiding van kracht zijnde onderwijs- en examenregeling van SAB Opleiding.
Studiekostenovereenkomst: Een schriftelijk overeenkomst tussen SAB Opleiding en een medewerker van SAB Opleiding of SAB Electro B.V. met daarin een omschrijving en de voorwaarden van de te volgen opleiding.
Website: de website van SAB Opleiding: www.sabopleiding.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Op alle Offertes, aanbiedingen en diensten van SAB Opleiding en op elke door SAB Opleiding gesloten Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daar niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van af is geweken. Onder schriftelijk wordt hierbij mede verstaan per e-mail.
 2. SAB Opleiding wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, nadrukkelijk van de hand.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, noch de Overeenkomst, voorziet, zal SAB Opleiding een regeling treffen naar redelijkheid.
 4. De (geheel of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3: Offerte

 1. SAB Opleiding brengt de Offerte (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. De Offerte bevat een omschrijving van de Opleiding.
 3. De Offerte vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  a. de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
  b. de (verwachte) aanvangsdatum van de Opleiding;
  c. de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
  d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan de Opleiding;
  e. de prijs;
  f. de wijze van betaling;
 4. Tenzij nadrukkelijk in de Offerte anders is aangegeven, kent iedere aanbieding een geldigheidstermijn van 14 dagen.
 5. In aanvulling op hetgeen bepaald in lid 3 van dit artikel, bevat een Offerte bij een Overeenkomst op Afstand, de volgende gegevens:
  a. de identiteit en het adres van SAB Opleiding, inclusief het bezoekadres;
  b. het recht van de klant de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden (herroepingsrecht).

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst aan met SAB Opleiding door middel van 1) het ondertekenen van een Overeenkomst/Offerte (hardcopy), 2) het digitaal aanleveren (via email) van een getekende Overeenkomst/Offerte.
 2. Daarnaast komt een Overeenkomst tot stand wanneer SAB Opleiding het ingevulde aanmeldformulier aanvaardt.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. SAB Opleiding is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant, die zich heeft aangemeld voor een Opleiding, door derden te laten informeren. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief blijkt te zijn, behoudt SAB Opleiding zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd om rechten en/of plichten uit een Opleidingsovereenkomst over te dragen aan derden, zonder dat daartoe schriftelijke toestemming is verleend door SAB Opleiding. Indien SAB Opleiding dit noodzakelijk acht, kunnen hieraan nadere voorwaarden worden verbonden.
 6. Om rechtsgeldig een Overeenkomst aan te kunnen gaan, dient de Klant 18 jaar of ouder te zijn. Wanneer de Klant jonger is dan 18 jaar, dienen zijn ouder(s), verzorger(s), of wettelijk vertegenwoordiger(s) de Overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 5: Annulering/Beëindiging Opleiding

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van SAB Opleiding onvoldoende is, staat het SAB Opleiding vrij om de betreffende Opleiding, in overleg met de Klant, op een ander tijdstip of op een andere opleidingslocatie
  aan te bieden. Indien
  over deze wijzigingen geen overeenstemming met de Klant wordt bereikt, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden. De Klant blijft echter gehouden om de reeds aangeboden en/of gevolgde onderdelen van de Opleiding te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de Opleiding heeft de Klant het recht om te annuleren. Deze annulering kan enkel schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst geldt in het geval van een 1) brief: de datum van de poststempel, 2) e-mail: de verzenddatum van de
  betreffende e-mail (info@sabopleiding.nl). De geplande aanvangsdatum geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten welke van toepassing zijn bij annulering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in geval van een Overeenkomst op Afstand, indien van toepassing) dat SAB Opleiding gerechtigd is de volgende kosten bij Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van het Opleidingsgeld met een minimum van € 50,00;
  b. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de Opleiding: 40% van het Opleidingsgeld;
  c. bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 75% van het Opleidingsgeld;
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: het totale Opleidingsgeld;
  e. bij annulering van Opleiding specifiek gepland voor Klant, met extern examen: totale Opleidingsgeld.
 4. Annulering door de Klant van een In company-opleiding kan uitsluitend plaatsvinden vóórdat SAB Opleiding met de uitvoering van de werkzaamheden voor deze Opleiding is begonnen. Annulering van een In company-opleiding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven, met bericht van ontvangst, gericht aan SAB Opleiding. Als moment van ontvangst geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van annulering zal SAB Opleiding een schriftelijke bevestiging verzenden. De geplande aanvangsdatum is het uitgangspunt bij het
  bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel.
 5. In geval van annulering zoals bedoeld in lid 4, geldt dat SAB Opleiding gerechtigd is om de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering na totstandkoming van de Overeenkomst tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 25% van het Opleidingsgeld met een minimum van € 50,00;
  b. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de Opleiding: 50% van het Opleidingsgeld;
  c. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: het totale Opleidingsgeld;
  d. bij annulering nadat SAB Opleiding met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Opleiding is begonnen: totale Opleidingsgeld.

Artikel 6: Overeenkomst op Afstand, beëindiging, verplaatsen, wijzigen

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht om deze Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Indien de Overeenkomst door de Klant op basis van lid 1 wordt ontbonden en de Opleiding op dat moment al is aangevangen, wordt reeds betaald Opleidingsgeld, voor zover dit betrekking heeft op de periode na ontbinding van de Overeenkomst, aan de Klant gerestitueerd.

  Tussentijdse beëindiging Opleidingsovereenkomst
 3. Indien de Klant na aanvang van de Opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op restitutie van het door de Klant aan SAB Opleiding betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 4. Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de Opleiding is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat SAB Opleiding hiervan een bewijs kan verlangen, in de vorm van een medisch afschrift. Dit medisch afschrift zal in beginsel door de behandelend arts worden verstrekt en zal minimaal vermelden 1) de hoedanigheid en identiteit van degene die het afschrift verstrekt, 2) de identiteit van degene die de Opleiding wenst te beëindigen, 3) de reden van de ongeschiktheid van de persoon om de Opleiding te vervolgen, 4) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.
 5. Bij overlijden van de Klant, wordt de Overeenkomst als beëindigd beschouwd, met ingang van de datum van overlijden. Reeds vooruitbetaald Opleidingsgeld wordt, voor zover deze betrekking heeft op de periode na beëindiging van de Overeenkomst, aan de rechthebbende gerestitueerd.

  Verplaatsen Opleiding
 6. De Opleiding wordt gepland op de in de Offerte of Overeenkomst overeengekomen locatie.
 7. In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek van de Klant een Opleiding worden verplaatst naar een andere locatie en/of een ander tijdstip. De beslissing hiertoe ligt te allen tijde bij SAB Opleiding. SAB Opleiding is gerechtigd voor de administratieve kosten van deze wijziging(en) een bedrag ter hoogte van € 125,00, in rekening te brengen. De door de Klant gekozen wijze van betaling, als ook het moment van betaling, blijven ongewijzigd.


  Wijzigen Opleiding
 8. SAB Opleiding kan in uitzonderlijke gevallen, op verzoek van de Klant een Opleiding wijzigen naar een andere Opleiding. De beslissing hiertoe medewerking te verlenen, ligt te allen tijde bij SAB Opleiding. SAB Opleiding zal voor de administratieve verwerking van deze wijziging een bedrag ter hoogte van € 125,00 in rekening brengen. (Wanneer het opleidingsgeld minder is dan € 250,00, zal dit € 50,00 bedragen). De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het wijzigen van deze Opleiding, deze kosten te voldoen.
 9. SAB Opleiding behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwaliteitsverbetering van de Opleiding.

Artikel 7: Examens

 1. De Opleiding wordt afgesloten met een SAB Opleiding-examen, dan wel met (een aanvullend) Extern Examen.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een SAB Opleiding-examen vindt plaats conform hetgeen bepaald in SAB Opleiding-examenreglement. De Klant is zelf verantwoordelijk voor een 1) tijdige aanmelding (info@sabopleiding.nl) van een SAB Opleiding-herexamen, en 2) voor het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een SAB Opleiding-examen.
 3. Indien een Klant een SAB Opleiding-examen annuleert, is SAB Opleiding gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen. In geval van annulering tot uiterlijk 4 dagen van tevoren, bedragen de annuleringskosten € 25,00. Wanneer de Klant korter van tevoren annuleert, zijn de volledige examenkosten verschuldigd.
 4. Op de examens van SAB Opleiding, is het SAB Opleiding-examenreglement van toepassing.
 5. SAB Opleiding verstrekt het diploma van de Opleiding nadat 1) aan alle eisen van het SAB Opleiding-examenreglement is voldaan, en 2) de totale kosten voor de Opleiding, (dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan SAB Opleiding zijn voldaan. SAB Opleiding verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. Voor een aangepast diploma of een kopie van het diploma, is SAB Opleiding gerechtigd kosten in rekening te brengen ter hoogte van € 25,00.
 6. SAB Opleiding is niet aansprakelijk voor het verlopen van de geldigheid van een diploma en/of certificaat, zoals bedoeld in de situatie zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.
 7. Indien een Klant (al dan niet in aanvulling op een SAB Opleiding-examen), elders een Extern Examen af dient te leggen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding bij SAB Opleiding en het voldoen aan de betalingsvoorwaarden, zoals door het Exameninstituut gesteld. SAB Opleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoording ten aanzien van Externe Examens.

Artikel 8: Betaling

 1. Indien de Klant de mogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de factuur in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient de wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven aan SAB Opleiding. Dit wordt vastgelegd in de Overeenkomst. De wijze van betaling kan
  niet gedurende de Opleiding worden
  gewijzigd.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur vermeld. SAB Opleiding streeft ernaar de factuur 2 weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te sturen. SAB Opleiding hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, zal SAB Opleiding een betalingsherinnering sturen. De Klant heeft vervolgens nog 14 kalenderdagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
  Wanneer de Klant niet binnen deze 14 kalenderdagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.
 4. Een Klant welke niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, ongeacht dit een volledige betaling dan wel een termijnbetaling betreft, kan op het moment dat hij in verzuim is, per direct worden uitgesloten van het volgen van de Opleiding.
 5. Indien een Klant niet alsnog, binnen de in lid 4 gestelde termijn, aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal SAB Opleiding de vordering uit handen geven, waarbij de kosten welke SAB Opleiding moet maken om het aan SAB Opleiding toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant komen. Deze kosten bedragen voor een niet particuliere Klant 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 115,00. Wanneer het een particuliere Klant betreft, zullen de kosten worden berekend conform de W.I.K..
 6. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag van volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien een betaling in termijnen is overeengekomen en de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim, alle termijnen terstond opeisbaar.

Artikel 9: Identiteitsbewijs en Persoonlijke gegevens

 1. Bij inschrijving voor een Opleiding van SAB Opleiding, is de Klant verplicht zijn correcte en volledige naam, zoals vermeld in zijn identiteitsbewijs op de daartoe bestemde formulieren te vermelden.
 2. Een ieder die een Opleiding volgt, is verplicht om op eerste verzoek van een medewerker van SAB Opleiding, zijn identiteitsbewijs te tonen.
 3. De Klant dient iedere wijziging in zijn of haar persoonlijke gegevens terstond door te geven aan SAB Opleiding.

Artikel 10: Prijs

 1. De kosten van een Opleiding en de betalingswijze staan vermeld in de Overeenkomst.
 2. Kostprijsverhogende factoren, (zoals onder meer, maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten of lasten), die zich voordoen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door SAB Opleiding worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van dit artikel genoemde prijsverhoging van toepassing is, (binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst heeft de Klant het recht deze Opleidingsovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door SAB Opleiding genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 5. Indien een wettelijk erkende Opleiding is vrijgesteld van BTW, zal SAB Opleiding de Overeenkomst dan wel Offerte opstellen conform deze regeling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat SAB Opleiding aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Klant, of aan de deelnemers van een Opleiding, is de aansprakelijk, ongeacht de grondslag, in alle gevallen beperkt tot de directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, (zoals bijvoorbeeld maar niet limitatief genoemd, gevolgschade, vertraging schade, winstderving of misgelopen omzet) is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. SAB Opleiding is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van een Klant of voor schade aan eigendommen van de deelnemers van een Opleiding.
 3. SAB Opleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van (eventueel) foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen, verstrekt ter zake van de Opleiding. Hieronder valt, (onder meer maar niet uitsluitend), informatie, aanbeveling of adviezen verstrekt door de docent, via het Onderwijsmateriaal, via flyers of brochures, de Website of enig ander werk, gerelateerd aan de Opleiding.
 4. SAB Opleiding is nimmer aansprakelijk, wanneer een deelnemer de (veiligheid)instructies niet in acht neemt.
  De beperking van de aansprakelijkheid, zoals in dit artikel beschreven, strekt zich eveneens uit, ten aanzien van alle personen waarvoor SAB Opleiding verantwoordelijk is. Hieronder begrepen personen in dienst van SAB Opleiding, of personen aangesteld ter uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan de Opleiding, staat de Klant in voor het feit, dat de deelnemers
  bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 6. Wanneer een Klant, moedwillig, dan wel door onachtzaamheid schade veroorzaakt aan de locatie, materiaal of andere zaken toebehorend aan SAB Opleiding of derden, zal deze schade op de Klant worden verhaald.
 7. SAB Opleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of zoekraken van documenten, wanneer deze op verzoek van de Klant per post worden verzonden. Indien gewenst kan Klant verzoeken om een aangetekende verzending. Kosten hiervan worden (vooraf) doorberekend aan de Klant. De Klant kan te allen tijde ervoor kiezen om documenten in persoon te kantore van SAB Opleiding, op te halen en/of af te geven.

Artikel 12: Onderwijsmateriaal

SAB Opleiding zorgt voor een tijdige levering van het benodigde Onderwijsmateriaal.

Artikel 13: Uitval docent/Examinator

 1. Bij ziekte en/of uitval van een docent of examinator, zal SAB Opleiding, - mits dit redelijkerwijs binnen de mogelijkheden van SAB Opleiding valt- voor een gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal SAB Opleiding de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. SAB Opleiding zal de klant de mogelijkheid bieden op een alternatieve datum waarop alsnog de Opleiding gegeven kan worden.
 2. In het geval van ziekte of verhindering van een docent, heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. SAB Opleiding zal geen kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende lesdagen, voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van de docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos een 1) Opleiding of Examen annuleren vanwege de uitval van een docent of examinator, of 2) de Opleidingsovereenkomst beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid

SAB Opleiding, zijn personeel en/of voor SAB Opleiding werkzame personen, zullen de door de Klant aangeleverde informatie, strikt vertrouwelijk behandelen. SAB Opleiding conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15: Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op documenten van SAB Opleiding, waaronder, maar niet limitatief, het Onderwijsmateriaal, liggen bij SAB Opleiding. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van SAB Opleiding.

Artikel 16: Businesspartners

SAB Opleiding is gerechtigd, een Opleiding of een gedeelte van een Opleiding door een derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en SAB Opleiding, als ook deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 17: Versie Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SAB Opleiding.

Artikel 18: Geschillenregeling

 1. Geschillen ten aanzien van de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten kunnen aanhangig worden gemaakt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de directie van SAB Opleiding (SAB Opleiding B.V., Zandsteen 42, 2132 MR te Hoofddorp).
 2. Geschillen dienen binnen 2 maanden na het ontstaan te worden ingediend.
 3. De directie van SAB Opleiding zal, binnen 14 dagen, na binnenkomst van het geschil, schriftelijk reageren.
 4. Wanneer het geschil niet tot een oplossing is gebracht, is de rechter in de vestigingsplaats van SAB Opleiding bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 19: Nederlands Recht

Alle rechtsbetrekkingen waarbij SAB Opleiding partij is worden beheerst door het Nederlands recht.